فرزاد احمدآبادی

استادیار گروه اطفال

اطلاعات تماس پست الکترونیک: f.ahmadabadi@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل